Bayilik Sözleşmesi

(Aşağıda kısa adı “RUBYS” veya “SATICI” diye anılacaktır.
Adres: M.Nesih Özmen mh. Kasım sk.no:42  Merter – Güngören / İSTANBUL
2- ………………………………………………………………………………………………………………BAYİ.
( Aşağıda “BAYİ”veya “ALICI”olarak anılacaktır.
Adres:………………………………………………….
 
SÖZLEŞMENİN KONUSU:
– RUBYS tarafından üretilecek ve/veya temin edilecek her türlü giyim eşyası ve aksesuarlarının BAYİ tarafından münhasıran perakende olarak satılmasıdır. BAYİ diğer mağaza ve firmalara toptan satış yapamaz.
-Bu sözleşme sadece bir bayilik sözleşmesi olup Bayi’ye sözleşmenin konusu ve kapsamı dışında bir işlev yetkisi vermez. Bayi bu sözleşmenin kendisine bahşettiği yetki ve sorumluluğu bir başkasına devredemez, kısmen veya tamamen başkasına kullandıramaz, birlikte kullanamaz.Bayinin ölümü ya da çalışamaz hale gelmesi halinde sözleşme SATICI tarafından feshedilir. Ölüm halinde mirasçılarla devam edip etmemekte SATICI tamamen serbesttir.
-Sözleşme hükümlerinin tamamı,bir kısmı veya herhangi bir hükmü Bayi’ye acentalık, komisyonculuk,tellallık,simsarlık,vekillik,ortaklık hakkı vermeyeceği gibi bu sözleşme bayilik sözleşmesi dışında başka bir sözleşme şeklinde yorumlanamaz.
Bu sözleşme bayi’ye herhangi bir bölgede,ilde,ilçede veya mahallede tekel hakkı vermez. ŞİRKET dilediği bölgede il, ilçe veya mahalde yeni bayilikler,acentelikler, komisyonculuklar, ortaklıklar kurmak,kendi adına veya üçüncü kişiler adına mağaza veya mağazalar açmak, açtırmak hakkına sahiptir. ŞİRKET bu sözleşmeden doğan haklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir, bu sözleşme ile ilgili olarak üçüncü kişilerle ortaklık kurabilir.
-Bu sözleşme Bayi’ye sadece önceden belirlenmiş mağazasında satış hakkı verir. Bunun dışında herhangi bir bölgede, ilde, ilçede veya mahalde satış ve tekel hakkı vermez. RUBYS’ in dilediği bölge, il, ilçe veya mahalde yeni bayilikler, acentelikler, komisyoncular vermek, ortaklıklar kurmak,kendi adına veya üçüncü kişiler adına mağazalar açmak,açtırmak,hakkını kullanmasına mani değildir. RUBYS bu haklarını mahfuz tutar, bu sözleşmeden doğan haklarını kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, üçüncü kişilerle ortaklık kurabilir.
 
HÜKÜMLER
1-GENEL OLARAK
BAYİ, RUBYS tarafından üretilen veya ürettirilen, bu sözleşmenin (1)numaralı ekinde belirtilen emtiayı RUBYS’ den sözleşme koşullarına uygun olarak satın alıp gene bu sözleşmenin (5) numaralı ekinde belirtilen mağazada, sözleşme koşullarına uygun olarak satmayı kabul ve taahhüt etmiştir.
2-EMTİAYI SATIN ALMAK ŞARTLARI
2.1- Bayi her yaz ve kış sezonu için, RUBYS tarafından üretilecek veya ürettirilecek sözleşme konusu emtia içerisinden, RUBYS’ in belirleyeceği çerçevede dilediği cins, adet ve renk, model ve ebattaki malları RUBYS’ e  sipariş etmek hakkına sahiptir. Bayii, siparişlerini RUBYS’in  belirlediği yer ve zamanda bizzat kendisi ve/veya yetkili elemanı vasıtasıyla verir. Siparişlerini basılı sipariş formuna yazar ve imzalar. Bayi’ nin imzasını taşıyan sipariş formunda belirtilen mallar RUBYS tarafından Bayi’ ye kesin satış yapılmış sayılır. Bayi’ nin sipariş ettiği malları almaması veya almayı ret etmesi RUBYS’e karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. RUBYS, sipariş edilen malların bedelini BAYİ’dan tahsil eder. BAYİ, bu hususları gayri kabili rücu kabul eder.
2.2- RUBYS, sattığı malların satış fiyatı ve koşullarının yegane belirleyicisidir. Bayi belirlenen bu fiyat ve koşullara hiçbir sebeple itiraz edemez. Satın aldığı ve/veya sipariş verdiği malları almaktan bu nedenle kaçınamaz.
2.3- Bayi, satıcının satışını yaptığı sözleşme konusu malların üretimini yapamaz, yaptıramaz başkalarından alamaz. Münhasıran satıcıdan alma zorunluluğu vardır.
2.4- RUBYS, BAYİ’ nin vermiş olduğu siparişe aynen uymayı esas olarak kabul eder. Ancak, RUBYS üretim ve/veya satın alma koşullarından kaynaklanan nedenlerden dolayı kumaş, renk, beden ve adet değişikliği yapabilir. RUBYS  dilediği malı satıp satmamak hakkına sahiptir.
2.5- Bayi’ nin satın aldığı emtianın teslim alma yeri RUBYS’in  İstanbul’da bulunan depolarıdır. Malların teslim alınmasını müteakip; nakliyesi, sigortası, hasarı vb. masraf ve her türlü giderleri Bayi’ ye aittir. Teslim mahallinde teslim alınmayan emtia nakliyesi, nakliye ücreti ve nakliye riski bayi’ye ait olmak üzere RUBYS  tarafından Bayi’ nin adresine sevk edilecektir.
2.6- Bayi, tesellüm ettiği emtiayı teslim mahallinde muayene etmek, cinsi, kalitesi, ebadı, rengi, adedi vs. diğer özellikleri ile ilgili itiraz ve kayıp ihbarlarını (gizli ayıp ile ilgili yasal hükümler saklı kalmak kaydı ile) tesellüm tarihinden itibaren 8 (Sekiz) gün içersinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yazılı olarak bildirilmeyen hiçbir itiraz kabul edilmez.
2.7- Sözleşmenin taraftan bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını diğer tarafın onayı olmaksızın kısmen de olsa üçüncü kişilere devredemezler. Diğer taraf haklı sebeplere dayanarak böyle bir onayı vermekten kaçınabilir. Bu hüküm sözleşme konusu malların SATICI tarafından 3. bir işletmeye ürettirilmesi veya dağıttırılmasını engellemez.
3- SATIŞ ŞARTLARI
3.1- Bayi, sözleşmenin 5 numaralı ekinde belirtilen mağaza dışında hiçbir yerde satış yapamaz. Bayi satın aldığı malların perakende satışını; RUBYS’in belirlediği fiyattan yapacaktır. RUBYS’in belirlediği Perakende Satış fiyatının altında veya üstünde bir fiyatta mal satmamayı ve RUBYS’in  bu nedenle uğrayacağı zarar ve ziyanı telafi etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
3.2- İndirimli satışların başlama, bitiş tarihi v.s. şartları RUBYS tarafından belirlenecek ve BAYİ, şirketin belirleyeceği miktardaki indirim oranları ile satışa girecektir. RUBYS hangi malların indirime gireceği, hangilerinin girmeyeceği konusunda karar verme hakkına sahiptir.
3.3- BAYİ, satışlarda kullanacağı paketleme malzemelerini RUBYS’ den yada RUBYS’in önerdiği üretici firmadan satın almak zorundadır.
3.4- BAYİ, satış stok takibi ve müşteri bilgileri konularında RUBYS’in sistemine uymakla ve RUBYS’in  önereceği donanımlara (yazılım, bilgisayar v.s.)ilgili yatırımları yapmakla yükümlüdür.
3.5- Olağanüstü sebeplerle ya da aşırı talep nedeniyle stokların yeterli olmaması, grev, teknik arıza gibi umulmayan haller nedeniyle SATICI’nın kontrolünde olmayan diğer sebeplerle teslimatta gecikme olması halinde SATICI’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
4- ÖDEME ŞARTLARI
4.1- Bayi, satıcıdan almış olduğu malların tutarını, fatura tarihini baz alarak peşin veya vadeli olarak öder. RUBYS  bayinin kar marjı ve vadesini sezonluk olarak belirler ve Bayi’ ye bildirir. Bayii şimdiden bu ödeme planına uymayı kabul eder. RUBYS  Şimdilik bayi’ nin vadeli ödeme planını fatura tarihi itibariyle belirlemiş ve her sezon başında bildirecektir. Bildirmediği durumda ödeme vadesi  75 gündür.
4.2- Bir önceki hesap bakiyesini çek veya nakit olarak ödemediği takdirde, Bayi’ nin yeni vereceği siparişler nazara alınmayacaktır. Bayi’ nin vereceği siparişlerin geçerliliği muhasebe açısından cari hesabının borç bakiyesi vermemesine bağlıdır.
4.3- Bayi, çek yada sözleşme örneğindeki tutarları  yazılı tarihte ödemediği takdirde
– Ödenmeyen çeklerden sonra gelen çekler muaccel olur.
– ödeme gününden itibaren ticari temerrüt farkı  uygulanır.
– Teminatlardan dilediğini öncelikle ve borca yeter nispette paraya tahvilinde satıcı yetkili kılınmıştır.
4.4- Alınan siparişler karşılığında verilen çeklerde mümziinin şirket olması halinde, mümzii de şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumluluğu kabul ve taahhüt etmiş sayılır ve öylece takibe dahil edilir.
4.5- Bayi için alınan mallar karşılığında verilen çekler şeklen bayii’ye ait olmasa dahi bu çekden bayii’de mameleki ile sorumluluğu kabul ve taahhüt eder ve öylece de takibe dahil edilir. Bayi 3. kişilere ait çek veya bonoları borcuna karşılık satıcıya verdiği taktirde temerrüt halinde kendisinden önceki mümziilerin imzalarından sorumlu olduğu gibi onlara ait kimlik ve adresleri satıcıya vermekle yükümlüdür.
4.6- Bayi’ nin yaptığı her türlü ödeme, paraya çevrilen teminatı ile iade mal bedellerinden doğacak alacakları öncelikle vade farkı borcuna , bakiyesi asıl borcuna mahsup edilir.
4.7- İş bu sözleşme, aynı zamanda sözleşmenin tarafları arasında TTK’nin 87 ve müteakip maddelerinde düzenlenmiş cari hesap mukavelesidir. Bu cari hesap mukavelesi de, Bayi’ nin ödemelerinde temerrüde düşmesi halinde temerrüdün başlangıç tarihinden itibaren ticari temerrüt farkını herhangi bir ihtara hacet kalmaksızın ödeyecektir. Cari hesap mukavelesinde dahi satıcının defter ,kayıt ve belgeleri esas alınır. Bu sözleşmede geçen hükümler ÖZEL HÜKÜM niteliğinde mütalaa edilir.
4.8- Uyuşmazlık durumunda SATICI defterleri kesin delil teşkil edecektir.
4.9- Vadeli çalışılması halinde Bayinin açık hesabı bulunmayacaktır, bayi çekle açık hesabını kapatacaktır
5- TANITIM VE SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
5.1- Bayi, satıcının yazılı izni olmadan “RUBYS” markasıyla ilgili tanıtım, gerek kendi gerekse üçüncü şahıslar adına reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunamaz. BAYİ, RUBYS  tarafından düzenlenen satış geliştirme faaliyetlerine katılmakla yükümlüdür.
5.2- BAYİ, RUBYS’in yürürlükte olan ve ilerde yürürlüğe sokabileceği kredi kartı ve benzeri satış geliştirme faaliyetlerine uymayı aynen kabul ve taahhüt eder.
5.3- Bayi, mağaza dış cephe ve çevresine konulacak her türlü görsel materyalleri ve ürün ambalajını RUBYS’in belirlemiş olduğu prensip ve standartlarda, alınan onay çerçevesinde kullanır ve maliyetine katlanır.
5.4- BAYİ, RUBYS’in  mağazalarda müşteriye yönelik, müşteri anket formu, müşteri bilgi formu,ve benzeri yazılı malzemeleri mağazasında belirlenen minimum adetlerde bulundurmak, kullanmak ve şirkete geri dönüm yapmakla yükümlüdür. BAYİ, müşteriye yönelik malzemeleri RUBYS’in  belirlediği maliyetler üzerinden alır.
5.6- RUBYS, Bayi’ nin mağazasında çalışanları ve faaliyetlerini denetler, bu konuda yeterli görmediği elemanların eğitimini veya değiştirilmesini isteyebilir. Bayi bu isteme uymak zorundadır.
6- MARKANIN KORUNMASI
6.1- BAYİ RUBYS markasına zarar verebilecek bütün bilgileri ve konu ile ilgili belgeleri RUBYS’e iletmekle yükümlüdür. BAYİ, RUBYS markası ürünlerinin sahip olduğu uluslararası imaj ve kalitesini koruyacak şekilde perakende satışından sorumludur.
6.2- Bayi, tarafından satılacak RUBYS  ürünlerinin her türlü marka, tescil, lisans, üretim ve benzeri hakların tamamı RUBYS’e  aittir. BAYİ, RUBYS tarafından temin edilen ürünlerin dışındaki ürünlerde RUBYS ismini, markasını, RUBYS’e ait hiçbir hakkı kullanamaz veya üçüncü şahıslara kullandıramaz. Haksız kullananları derhal RUBYS’e  yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
7- TEMİNAT
7.1- Bayi, bu sözleşme ile doğacak her türlü borçlarının teminatı olmak üzere, TL ve ya döviz cinsinden tutarı RUBYS tarafından belirlenecek tercihen bir banka teminat mektubunu olmadığı takdirde gayrimenkul ipoteğini, Hazine bonosunu, Banka mevduat sertifikasını RUBYS’e  verecektir.
7.2- RUBYS  kendisine verilmiş bulunan teminatı ve/veya teminatları sözleşmenin yürürlüğü süresince muhafaza etmek veya bu sözleşmeden ötürü doğmuş ve doğacak her türlü alacağına mahsup etmek amacıyla kısmen veya tamamen nakite çevirmek hakkına sahiptir. Bayii,buna karşı çıkamaz. Teminatın paraya çevrilmesi, RUBYS’in  bu sözleşmeden doğan diğer haklarını ayrıca talep ve dava etmek hakkını ortadan kaldırmaz.
7.3- Değişen piyasa koşulları, satış hacmini genişlemesinden dolayı teminatın yetersiz kalması halinde satıcı Bayi’ den teminatın yeterli seviyeye çıkartılmasını isteyebilir, Bayi de yerine getirmek zorundadır. Yeni siparişlerin karşılanması bu işlemin tamamlanmasından sonra yapılır.
8- DENETİM
8.1- RUBYS bu sözleşmenin uygulanmasını denetlemek hakkına haizdir. Bu cümleden olarak RUBYS, Bayi’ nin
– Ticari defterleri ve müstenidatlarını
– Satış fiyatlarını ve koşullarını
– Müşteri ilişkilerini
– Sözleşmeden doğan sair haklarının uygulanmasını incelemek ve gerekli düzenleme,düzeltme ve ikazlarda bulunmak ve gerekli yaptırımları talep etme hakkına haizdir.
9- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Sözleşmenin süresi ………yıldır. Taraflar sözleşmenin süresinin bitiminden üç  ay evvel yazılı olarak sözleşmeyi yenileyeceğini bildirmediği takdirde; sözleşme aynı şartlarda 1 yıl daha uzatılmış sayılır.
10- MAL İADESİ
RUBYS, ayıplı mallar haricinde hiçbir şekilde mal iadesi kabul etmez. Ayıplı mal haricinde Bayi’ nin RUBYS’e  gönderdiği fatura ve irsaliyeler RUBYS  tarafından kabul edilmeyecektir. Sehven kabul edilseler dahi Bayi’ ye geri gönderecektir. Bayi’ nin mağazasını kapatması, her ne sebeple sözleşmenin sona ermesi halinde dahi BAYİ mal iadesinde bulunmayacaktır. RUBYS herhangi bir sebepten dolayı iadeyi almak durumunda olursa, sezon içerisindeki aynı ürünlere toptan satış indirimi yapılması halinde bu indirim aynı oranda bayiden alınan ürünlere yansıtılarak alınır.
11- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ:
11.1- RUBYS, Bayi’ nin bu sözleşme hükümlerinden herhangi birisine uymaması halinde veya sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde bu sözleşmeyi süresinden önce derhal feshedebilir. Bu takdirde RUBYS bu sözleşmeden doğmuş ve doğacak her türlü zararını Bayi’ye tazmin ettirmek hakkına haizdir. Bayi, Sözleşme gereklerini yerine getirirken kusurlu ifa ve yanlış uygulamaları dolayısıyla satıcı markalarına vereceği her türlü maddi ve manevi zarar ve ziyandan sorumludur.
11.2- Bu sözleşme aşağıda yazılı nedenlerle ihbarsız olarak kendiliğinden münfesih olur.
a-) Bayi’ nin iflas etmesi veya borçlarını ödemekten acze düşmesi
b-) Gerçek kişi Bayi’ nin ölümü
c-) Tüzel kişi Bayi’ nin fesholması
d-) ŞİRKET olarak yapısının değişmesi ve bunun yönetime yansıması
e-) Bayi’ nin işyerinde bir ayı aşkın süreyle grev veya lokavt uygulanması.
f-) Satıcının sahibi olduğu markaların kullanım hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi
g-) Gerçek kişi Bayi’ nin hacir altına alınması
h-) RUBYS’e  ait sırları üçüncü şahıslara açıklaması
11.3- Bayi, muhik bir sebep olmaksızın süre bitiminden evvel sözleşmeyi sona erdirdiği takdirde; RUBYS’in bu sebeple uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin etmeye, siparişini verdiği malların bedelini de cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
11.4- Bu sözleşme herhangi bir sebeple sona ermesi halinde tüm borçlar (Cezai şartlar da dahil) ödeninceye kadar, sözleşmenin teminatları iade edilmeyecek, alacaklar teminattan karşılanacak teminatların yetersiz kalması halinde yasal yollara başvurulacaktır.
11.5- Yine bu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; Bayinin RUBYS’den satın aldığı malların iadesini, satıcı RUBYS’in kabul etmek zorunluluğu yoktur. Kabul etse dahi halen devam eden sezon içerisinde koleksiyonda bulunan emtianın bedelini Bayi’ye kesilen ilk giriş fatura bedelinden, önceki sezonlara ait emtianın (defolular hariç) Bayi’ye kesilen ilk giriş fatura bedelinin ½ si bedelle kabul edecektir. Bayi sözleşmenin sona ermesinden itibaren 2 ay içersinde elinde bulunan malları eriteceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
11.6- Sözleşmenin sona ermesi ve sona ermiş sayılması hallerinde; Bayi hiçbir şekilde satıcının markalarını kullanamaz, buna dair işaret, levha, tabela ve benzeri tanıtıcı şeyleri bulunduramaz, varsa kaldırır, kazır, siler, imha eder, veya satıcıya teslimi gerekenleri teslim eder. Aksine davranışı  556 Sayılı Markalar Kanununa Muhalefet teşkil eder. Bu durumda satıcı firma Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile ismi geçen materyalleri söktürebilir. Ayrıca Bayi, RUBYS’in harcamış olduğu yol, Avukatlık ücreti vs. masraflarla birlikte son bir yıl içinde RUBYS’ den almış olduğu ürün bedelini  % 25 cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
12- TEBLİGATLAR
Tarafların yukarda yazılı adresleri tebligat adresleridir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat geçerli sayılır. Taraflar adreslerini değiştirdiklerinde, bunu 15 gün içersinde karşı tarafa yazılı olarak noter kanalıyla bildirecektir. Bayi adres değişikliği ile birlikte Muhtarlıktan, Ticaret Odası ve/veya Esnaf sendikası, Belediye gibi yerlerden yeni adresini belgelendirecek ve bu belgeyi RUBYS’e  aynı zaman içinde verecektir. Aynı şekilde bildirilmeyen imza sirküleri ve esas sözleşmedeki değişiklikler de ilan edilse dahi RUBYS’i bağlamaz. Taraflar arasındaki her türlü ihbar ve ihtar bu adreslere yapılmakla geçerli olarak yapılmış sayılır.
13- DELİLLER VE YETKİLİ MAHKEME
13.1- Taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık halinde RUBYS’in defter, kayıt ve belgeleri  HUMK 287’nci maddesi uyarınca kesin delil olarak kabul edileceği hususunda taraflar mutabık kalmışlardır.
13.2- Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıların hal merci İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
13.3- Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan çek, senet ve teminatların takip ve davalarında; çek ve bonoda yetkili Mahkeme neresi yazılırsa yazılsın İstanbul Mahkemelerinin de yetkili olacağı hususunu Bayi şimdiden kabul etmiştir.
14- FEVKALADE HALLERDE SORUMLULUK
Kanunlarda kabul edilen mücbir sebepler, özellikle harp hali, çatışma dahili kargaşa, işgal, sabotaj, grev, lokavt, işçi ve memur direnişi, sel, deprem, yangın gibi tabii afetler, yarı mamul ve hammadde malzemelerinin ithalinin veya dahili piyasadan temininin imkansız olması vb. hallerde (satıcının ihtiyarı dışında olması halinde) bayi’ ye malların sözleşmeye uygun teslim edilmesi, eksik teslimi veya sair halleri nedeni ile satıcıya sorumluluk yüklenemez, bu gibi hallerde satıcı sorumluluktan beri olur. Aynı koşullar bayi içinde geçerli olur. Ancak Bayi bu durumda tazminattan ve cezai şarttan kurtulur, sair alacaklardan sorumluluğu devam eder.
15- YÜRÜRLÜK
Bu sözleşme 15 madde,1 geçici madde ve belirtilen eklerden oluşan bir bütünlük içersinde……../………../……..……. tarihinde imzalanarak imza tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
16- GEÇİÇİ MADDE
İşbu sözleşmeden önceye ait bayi’lerle yapılan anlaşmalar yenilenir. Bu sözleşmeyi imzalamayan bayinin sözleşmesi feshedilir. Satıcının bu sözleşmeden önceki sözleşmeler ile kazanmış hakları bakidir.
 EKLER:
1- Vergi levhası fotokopisi
2- İmza sirküleri
3- Faaliyet Belgesi / Oda Sicil Kaydı.
4- Teminat mektubu veya gayrimenkul ipotek belgesi
5- Gerçek kişi  İkametgah ilmuhaberi ve nüfus cüzdan sureti
6- Bayiinin Çalıştığı Banka bilgileri
7- Ticaret Odası Sicil Kaydı
8- Bayii’nin satış mağazasının tapusu veya kira sözleşmesi fotokopisi